LIJST HILBRAND NAWIJN

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Jan Lobel. Vinoloog, voormalig raadslid, voorzitter en organisator. In 2005 richtte hij samen met oud-minister en voormalig Tweede Kamerlid Hilbrand Nawijn Lijst Hilbrand Nawijn (LHN) op. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 kwam de partij direct met vijf zetels in de gemeenteraad. Tot en met 2018 was hij achtereenvolgens raadslid economie & sport en raadslid bouwen & wonen. Op dit moment is hij voorzitter, organisator en penningmeester. Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen wederom plaats. Tegelijkertijd wordt ook het afvalreferendum gehouden. Wat kan de LHN voor de inwoners van Zoetermeer betekenen?

Stem op lijst 2 op 16 maart 2022 en maak ons de grootste!

Een korte terugblik. “De eerste jaren hebben we constructief oppositie gevoerd. In 2010 werden we vervolgens direct collegepartij met Mariëtte van Leeuwen als wethouder,” vertelt Jan. Wat is jullie kracht? “We zijn een onafhankelijke lokale partij en hebben dus geen van last van bemoeienissen van bovenaf in tegenstelling tot de landelijke partijen. We kunnen dus vrijuit de mening van burgers verkondigen en die omzetten in concrete verbeterpunten. Iedere stem telt, we zetten woorden om in daden en dat spreekt veel mensen natuurlijk aan. In 2014 en 2018 herhaalde de geschiedenis zich tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. We zijn nu twaalf jaar collegepartij dat bestaat uit de burgemees-ter en wethouders. Samen besturen zij de stad. De afgelopen periode vertegenwoordigde Margreet van Driel ons als wethouder.”

LHNAANDACHT VOOR SPORT
Wat heeft u persoonlijk zoal bereikt? “Als raadslid sport constateerde ik dat de Zoeter-meerse verenigingen kampten met wachtlijsten voor de jeugd en dat had te maken met de beperkingen van de natuurgrasvelden. Toen heb ik een motie ingediend met het verzoek om de geplande kunstgrasvelden sneller te laten plaatsen, zodat er altijd gesport kan worden. We willen het verenigingsleven dus faciliteren met eigentijdse accommodaties.”

“Inmiddels zijn alle voetbalverenigingen in Zoetermeer voorzien van meerdere kunstgras-velden.” De warme belangstelling voor sport heeft te maken met zijn rijke ADO-verleden waar hij op organisatorisch gebied vele functies vervulde. Zo was hij in 1974 mijn leider bij de regionale jeugd van ADO. Vervolgens werd hij er voorzitter en nog steeds ontvangt hij als gastheer namens ADO de bezoekende club. Ooit ontdekte hij Romeo Zondervan die later als speler furore maakte in Engeland en eenmaal in Oranje speelde. Onlangs nog trok de LHN de aandacht met het voorstel dat Zoetermeer moet helpen ADO Den Haag overeind te houden. “We willen meer sport- en spelmogelijkheden creëren, de zwemfaciliteiten zullen verbeteren met de komst van het nieuwe zwembad en we moeten ervoor waken dat de ijs- en sneeuwsporten niet verdwijnen.”

 

DICHTBIJ DE BURGERS

‘Historisch gezien is de opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen relatief laag. Op dit moment zit ik in een commissie die de gemeenteraadsverkiezingen begeleidt. We willen meer propaganda maken om de opkomst te stimuleren en we streven naar een opkomst van minimaal 65%. De gemeente is de dichtstbijzijnde bestuurslaag voor de burgers. Gemeenteraadsleden zijn gewone mensen die je kunt aanspreken over ergernissen zoals loszittende stoeptegels of onveilige plekken. Dat vinden ze ook prettig, want zij kunnen die ergernissen rechtstreeks vertalen in de raad. Kortom, maak gebruik van je democratische recht, stem op LIJST 2 en “Maak ons de grootste!” zodat we jouw stem nog meer kunnen laten horen in de raad,” besluit Jan.

DE TIEN VAN LHN

Als grootste lokale partij hebben we al meer dan 15 jaar ervaring en weten we wat de Zoetermeerder wil en hoe we het beste een bijdrage kunnen leveren aan stad waarin iedereen meetelt, kan wonen, werken, sporten, ontspannen en ontmoeten. In de ‘Tien van LHN’ kun je onze heldere stand-punten teruglezen.

1. Respect en verdraagzaamheid
Door culturele verschillen en verharding van de samenleving ontstaat verdeeldheid. LHN staat voor een samenleving waarin plek is voor iedereen; ongeacht afkomst, overtuiging en persoonlijke voorkeuren. Wij sluiten niemand uit. Als grootste lokale partij weten we hoe belangrijk het is om samen de schouders eronder te zetten. Wij gaan uit van eigen kracht zonder daar iemand bij te laten vallen.

2. Veiligheid voor iedereen
LHN maakt zich zorgen over de toenemende agressie in Zoetermeer. Wij willen dit een halt toe roepen door voorzorgsmaatregelen te treffen en de handhaving te versterken. Hierbij denken wij aan meer begeleiding en mogelijkheden voor jongeren en betere voorlichting over een toekomst zonder zorgen. Ter voorkoming van geweld en misdrijven zijn wij voorstander van meer (mobiel) cameratoezicht, op aangewezen plekken preventief fouilleren en lik op stuk beleid.

3. Bouwen, bouwen, bouwen
De afgelopen jaren zijn er volgens de LHN te weinig woningen gebouwd. Er is een ernstig woningtekort voor jongeren, gezinnen en ouderen. Daarvoor moeten er meer huizen worden gebouwd. Er moet doorstroming komen in de woningmarkt. Meer passende woonvormen voor ouderen, mensen met een beperking en voldoende mogelijkheden voor starters en jongeren om prettig te wonen. Zoetermeer heeft 32% sociale woningbouw. Er zijn veel éénoudergezinnen, een hoog beroep op (jeugd)zorg en veel uitkeringen. Om de stad vitaal te houden is een verlaging van het percentage sociale woningbouw noodzakelijk. LHN wil minimaal terug naar de regionale afspraak van 27% sociale woningbouw. Dat is sociaal en verantwoord.

4. Samen sporten, beleven en vieren
Onze stad blinkt uit in het verenigingsleven. Van toneel, voetbal, bridge of schilderen: Zoetermeer is de plek! LHN is trots op alle vrijwilligers die zich inzetten voor sport en cultuur. Wij zijn jullie fans en streven samen naar meer. Bovendien is Zoetermeer een stad met geweldige evenementen voor iedereen. Zoetermeer Bluesfestival, Rastaplas, Zoetermeer Culinair, Bevrijdingsfestival en Zondag in het park zijn voor ons niet meer weg te denken.

5. Iedereen telt mee
Of het gaat over woningbouw, sport of natuur de inwoners van Zoetermeer bepalen mee hoe hun stad eruit ziet. Bij diverse bijeenkomsten kunnen inwoners hun geluid laten horen. LHN luistert goed naar de inbreng van de inwoners. Ons voordeel is dat wij als lokale partij geen rekening hoeven te houden met landelijk beleid. Het enige wat ons drijft is wat het beste is voor Zoetermeer en haar inwoners.

6. Zorg en ouderen
De zorg wordt zwaar op de proef gesteld. De zorg in Zoetermeer leunt op zorgmedewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers. Die koesteren en ondersteunen wij. Een volwaardig ziekenhuis hoort bij een stad als Zoetermeer met groei-ambities. Wij blijven ons inzetten voor behoud van het Lange Land ziekenhuis. Een vergrijzende stad kan niet zonder een hospice. Daar wil LHN een steentje aan bijdragen.

7. Ondernemerschap
Ondernemen is topsport zéker in een tijd vol onzekerheden. Niets is meer vanzelfsprekend. Ondernemers moeten maximale mogelijkheden krijgen om deze zware tijden door te komen. LHN vindt dat ze hierbij geholpen moeten worden. De gemeente moet ondersteunen door verlagingen van leges, geen precario heffen en minder regels. Zo komen we samen sterker uit de crisis.

8. Schoon en afval
De stad mag niet vervuilen. Er moeten in het centrum maar ook in de wijken voldoende prullenbakken zijn die tijdig worden geleegd. Milieu-eilanden zijn geen dumpplaatsen. LHN kijkt uit naar de mening van de inwoners over het afvalbeleid. Hierover komt een referendum. Wij zullen de stem van de Zoetermeerders vertalen naar beleid.

9. Jongeren, de toekomst van Zoetermeer
We willen dat jongeren de gelegenheid krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Daar hoort een divers aanbod bij van scholen, sport- en culturele verenigingen en voorzieningen waar jongeren samen kunnen komen. LHN wil dat er nu al over na wordt gedacht waar de jongeren straks kunnen wonen. Jongeren nodigen we uit om samen hun toekomstagenda te ontwikkelen.

10. Armoede en lastenverlaging
De vaste lasten rijzen de pan uit. Onze inwoners worden hard in hun portemonnee getroffen. Boodschappen worden almaar duurder en de stookkosten zijn historisch hoog. Steeds meer mensen zullen afhankelijk worden van ondersteuning. Bovenop al deze prijsstijgingen is het ongepast om ook nog eens de lasten te verhogen. Kinderen mogen niet de dupe worden van armoede. LHN vindt dat de gemeente dat moet voorkomen door schoolreizen, zwemlessen, lidmaatschappen en digitale middelen voor kinderen beschikbaar te stellen. Niemand mag worden uitgesloten.

Dit is onze kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022: 

1. Hilbrand Nawijn
2. Mariëtte van Leeuwen
3. Hanneke Wortel
4. Monique Siegelaar
5. Ward Meijroos
6. Michael van der Snoek
7. Ko Doncker
8. Bert Broekman
9. Olaf Massaar
10. Gwenny Verdier
11. Ronald Weerwag
12. Brenda Marijs
13. Marvin Wijnants
14. Guus Haak
15. Etiënne Bakker
16. Jan Lobel

LIJST HILBRAND NAWIJN (LHN)
Markt 10
2711 CZ Zoetermeer
mail@lhnzoetermeer.nl
www.lhnzoetermeer.nl