wil keulers

Schulden van een failliet aan een gemeenschap, bijvoorbeeld maatschap, firma of erfenis, kunnen worden verrekend met zijn aandeel in het gemeenschappelijk vermogen. De verrekening vindt plaats, voordat het aandeel van de failliet aan de curator wordt uitbetaald. Er moet wel een beroep op verrekening (artikel 56 van de Faillissementswet) worden gedaan door de andere vennoten, erfgenamen of echtgenoot. Zelfs belastingschulden en boedelschulden van de failliet hebben geen voorrang op de deelgenoten.

Vennoot, erfgenaam of echtgenoot failliet? Doe een beroep op verrekening als de failliet ook schulden heeft aan maatschap of gemeenschap.

Velen denken dat het aandeel door een curator kan worden opgeëist en als niet wordt betaald, dat dan de gemeenschap kan worden verkocht door de curator. Die gaat dan met de opbrengst aan de haal en de schuld van de failliet valt vervolgens in het faillissement. Dat hoeft dus niet zo te zijn, de overige deelgenoten moeten op de verrekening wel een beroep doen, maar dan staan ze ook vooraan. Het moeten wel schulden van de failliet aan de gemeenschap zijn, privé vorderingen en schulden vallen er niet zonder meer onder.

AFWIKKELING IS AL INGEWIKKELD GENOEG
Afwikkeling van een maatschap, een erfenis of andere gemeenschap (huwelijk) is al ingewikkeld genoeg. Helemaal als een van de rechthebbenden op een aandeel in het vermogen failliet is. Het is voor de Belastingdienst en de curator lastig om goederen in gemeenschap te verkopen en de opbrengsten aan te wenden voor betaling van schuldeisers. Ook de Belastingdienst, ontvanger, heeft niet zonder meer de mogelijkheid om zich te verhalen op gemeenschappelijk vermogen, zo is levering van onroerend goed vrijwel niet mogelijk, voordat er is verdeeld en is verrekend.

Soms is het dan ook mogelijk om in combinatie met het zoveel mogelijk betwisten en beperken van het aandeel van een failliet een akkoord te bereiken met crediteuren, waaronder de Belastingdienst. Belastingschulden blijken nogal eens ten onrechte te hoog (ambtshalve) te zijn vastgesteld. Het feit dat er geen bezwaar of beroep meer open staat, hoeft dan niet te betekenen dat er helemaal niets meer mogelijk is. De deelgenoten kunnen de aantasting van hun vermogen door een failliete mede-erfgenaam of vennoot beperken door schuldverrekening, die vooral onttrekkingen betreffen. Crediteuren willen nog wel eens akkoord gaan met een veel lagere uitkering en ook met de Belastingdienst kunnen soms zaken gedaan worden als blijkt dat aanslagen te hoog zijn geweest.

Als het niet anders kan, is zelfs een poging buiten de curator om niet onhaalbaar. Dit laatste is vooral voor erfgenamen, die door aanvaarding van de erfenis aansprakelijk zijn geworden voor belastingschulden, van groot belang.

WERK AAN DE WINKEL
Faillissement van een mede-erfgenaam of mede-vennoot betekent altijd werk aan de winkel voor de andere niet failliete vennoten of erfgenamen. Laat dat niet over aan de accountant van de maatschap of aan de boedelnotaris van de nalatenschap, zij zijn ten opzichte van een curator en de Belastingdienst meestal niet sterk genoeg. Onderscheid de positie van de failliet nadrukkelijk van uw eigen positie, een failliet heeft zelf geen regie, die ligt bij de curator. Het gezamenlijk optrekken tezamen met de failliet, al dan niet met of tegen de curator, pakt vaak niet goed uit. De curator heeft tot taak het vermogen uit te winnen om de schuldeisers te betalen, dat belang strookt meestal niet met dat van de vennoten en de erven, of de failliet nu van goede wil is of niet. De Belastingdienst wordt voor het bestaan en onbetwist zijn van schulden nogal eens op de blauwe ogen geloofd, curatoren kunnen of willen niet voldoende tegengas bieden en verzuimen soms bezwaar te maken of de failliet aan te raden bezwaar te maken.

Schakel daarom eigen adviseurs in, die ook fiscaal voldoende onderlegd zijn, en houd als familie of andere deelgenoten enige (financiële) afstand tot de curator. Overleg vanuit een sterke positie onder eigen regie, levert vaak het meeste op.

WIJNKAMP & KEULERS
Baron de Coubertinlaan 6
2719 EL Zoetermeer
Correspondentieadres:
Postbus 289
2700 AG Zoetermeer.
079 - 342 85 55
wijnkamp@keulers.nl
www.keulers.nl

Het telefoonnummer van de advocatenlijn is 06 - 124 125 93.